Nezapomeňte na přiznání daně z nemovitých věcí a daně silniční

Nejpozději do 31.1.2019 mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, a to v případě, pokud k 1.1. tohoto roku evidují nějakou změnu u svých nemovitých věcí. Může se jednat jak o prodej či nákup nemovitých věcí realizovaný v průběhu roku 2018 , tak například o nově vybudované zpevněné plochy sloužící k podnikání nebo jen o úpravu jejich výměry či nově vydané stavební povolení k výstavbě zdanitelné stavby.


Fyzické osoby mají i nadále možnost požádat o možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to na předepsaném formuláři Oznámení podaném do 31.1.2019 u věcně a místně příslušného FÚ. Součástí Oznámení je kopie dokladu prokazující přidělení spojovacího čísla. V případě dodržení výše uvedené lhůty provede správce daně úhradu daně prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2019.


Užitečný návod na přiznání k dani z nemovitosti naleznete na stránce: E15 FinExpert.cz


U vozidel registrovaných a provozovaných v ČR a používaných pro podnikání jsou poplatníci daně i nadále povinni podat přiznání za zdaňovací období roku 2018, a to do konce ledna 2019.


Při sestavení přiznání k dani silniční pamatujte také na skutečnost, že poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití vozidla pro potřeby zaměstnavatele a pokud daňová povinnost za toto vozidlo nevznikla již provozovateli vozidla. Sazba daně činí v těchto případech 25 Kč za každý den použití vozidla, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. V opačném případě se vozidlo zdaní roční sazbou daně zjištěnou dle údajů uvedených v TP vozidla.

Poradci KODAP jsou připraveni vám i s těmito povinnostmi pomoci.

www.kodap.cz