Nezapomeňte - blíží se úhrada daně z nemovitých věcí

Všichni vlastníci nemovitých věcí jsou povinni do konce května uhradit daň z nemovitých věcí na rok 2019. V tomto termínu je daň splatná pro všechny, pokud jejich daňová povinnost nepřekročí částku 5.000 Kč. Při vyšší daňové povinnosti lze také daň uhradit najednou ke stejnému datu nebo ve dvou stejných splátkách, a to první do 31.5. a zbývající část do 30.11. Výjimka platí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb, kteří platí daň také ve dvou stejných splátkách, ale v jiných termínech, a to k 31.8. a 30.11.

V případě, že poplatník neuhradí daň z nemovitých věcí včas, vzniká mu od 5. pracovního dne ode dne zákonné lhůty (včetně) úrok z prodlení. Správci daně tedy letos úrok z prodlení vyměří u takových plateb, které budou připsány na jejich účty dne 7.6.2019 a později a úrok dosáhne částky vyšší než 200 Kč.

Poplatníci jsou o výši daně informováni buď datovou zprávou v případě právnických osob, nebo složenkou, pokud se jedná o fyzické osoby. Další možností je požádat o zasílání informace o výši daně e-mailem, a to na základě podané žádosti nejpozději do 15.3. Tento postup je ale určen pouze pro fyzické osoby, které nevyužívají platbu daně přes službu SIPO na základě uděleného souhlasu správci daně, nebo pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.


Případné dotazy Vám rádi zodpoví poradci KODAP.

www.kodap.cz