Jarní soutěž - výsledky

Vážení klienti a fanoušci naší stránky,


jak jistě dobře víte, na jaře jsme pro Vás připravili soutěž o 3 poukazy do resortu Svatá Kateřina, každý v hodnotě 5.000 Kč a nyní bychom vás rádi seznámili se šťastnými vítězi slosování:


Lada Marešová

Dominik Pova

Vitězslav Orth


Vítězům gratulujeme! Věříme, že si pobyt v krásném resortu užijete! :)


Resort Svatá Kateřina


PODMÍNKY SOUTĚŽE:


Staňte se v období od 1.4. do 30.6. 2019 našimi klienty, zároveň buďte našimi fanoušky na facebooku a zařadíte se tak do slosování o 3 poukazy na 5.000 Kč do unikátního relaxačního resortu Svatá Kateřina :)

Obecné pojmy

Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.bonites.cz: Bonites group s.r.o., U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8, IČ 03327931

Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, registrovanou na facebooku pořadatele, která se účastní soutěže.

Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže.


svata-katerina1


Pravidla soutěže

Účastí v soutěži rozumíme uzavření jakékoliv smlouvy o finančním produktu v nabídce Bonites group s.r.o. (zprostředkovatelem smluv je společnost Broker trust, a.s.)

- Bankovní produkty, investiční produkty, penzijní spoření, stavební spoření, pojištění, úvěry

Účastník soutěže musí být zároveň do vyhlášení soutěže registrovaný na facebookové stránce stránce Bonites group (@bonitesgroup)

Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.

Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je pevně definována datem zahájení soutěže 1.4.2019 a datem ukončení soutěže 30.6.2019.

Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků facebookové soutěže, kteří splní zadaná kritéria. Vyhlášení proběhne na naší facebookové stránce.

Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení výhry. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.

Výherce soutěže bude oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od data ukončení soutěže.

Účastí ve facebookové soutěži uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.

Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Naše facebookové soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatel

Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.

Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.

Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.

Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou v systému zprostředkovatele. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat.

Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na soutěžícím náklady spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce.

Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

Závěrečná ustanovení

Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.


svata-katerina2